pictpict homeo namaračunovodstvo pictsavjetovanjeposlovne usluge pictnovostikontaktpict

pict
pict
pict
pict
pict
pict

RAÈUNOVODSTVO

Usluge obavljamo u skladu sa Zakonom o raèunovodstvu, Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja, Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, Zakonom o porezu na dohodak, Zakonom o porezu na dobit i drugim propisima koji ureðuju raèunovodstveno-financijsko poslovanje u Republici Hrvatskoj te sukladno raèunovodstvenim politikama klijenta.

Raèunovodstvene usluge obuhvaæaju:

  • knjigovodstvene usluge – bruto bilanca, glavna knjiga i propisane analitièke evidencije, obraèun amortizacije, evidentiranje blagajnièkog poslovanja
  • tromjeseèni financijski izvještaji prema hrvatskim propisima
  • godišnji financijski izvještaji prema hrvatskim propisima
  • porezni e-izvještaji
  • sudjelovanje i asistiranje revizorima prilikom revizije financijskih izvještaja
  • sudjelovanje i asistiranje Poreznoj upravi i drugim tijelima u nadzornom postupku
  • obraèuni poreza na dodanu vrijednost
  • obraèuni plaæa radnika
  • obraèuni drugog dohotka
Copyright 2015. VLAHOV raèunovodstvo, 22000 Šibenik, Velimira Škorpika 6, +385 22 500 500, info@vlahov.com
pict